ประวัติความเป็นมา   
 
 
   
 

ประวัติด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
         ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2471 อาคารที่ทำการเดิมเป็นอาคารไม้ ตั้งอยู่ติดป่าชายเลนริมทะเล ปัจจุบันพื้นที่ตื้นเขินตามธรรมชาติ จึงได้รับการปรับถมที่และปรับปรุงเรื่อยมา จนเป็นที่ทำการปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งเดียวกันกับในอดีต รวมระยะเวลาการจัดตั้งมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณ 71 ปี และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2536 ยกฐานะกองตรวจคนเข้าเมืองขึ้นเป็น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นส่วนราชการในระดับกองบัญชาการ สังกัดกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และปัจจุบันเป็น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

         โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 169 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2536 และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 มกราคม 2537 โดย ในส่วนของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต (ชื่อเดิม) ได้รับการจัดตั้งแบ่งออกเป็นสองด่าน ดังนี้

ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต มีหัวหน้าหน่วยงาน มีตำแหน่งในระดับผู้กำกับการเรียกชื่อในทางราชการว่า “ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง”

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต หัวหน้าหน่วยงานมีตำแหน่งในระดับรองผู้กำกับการ เรียกชื่อในทางราชการว่า “รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต”

 

 

   

 

 

 


   
ข้อมูลด่าน | กฎหมาย | พิธีการเข้าเมือง | การขออยู่ต่อ | RE-ENTRY | การขอมีถิ่นที่อยู่ | การแจ้ง 90 วัน | หนังสือเดินทางหาย | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อด่าน
   © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ภูเก็ต